Stanovy Sdružení Mostečané Mostu

 

Preambule

Sdružení Mostečané Mostu je otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství lidí, kterým život ve městě Most není lhostejný. Jsou rozhodnuti své další bytí s tímto městem svázat a svou cílevědomou činností přispívat k jeho rozvoji. Jsou si vědomi potřeb města Mostu a jeho občanů a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za jejich budoucnost, zejména účastí ve veřejném životě. Svým přispěním k řešení komunální problematiky jsou připraveni prosadit a uvést v život poslání a cíle sdružení.

Čl. 1.

Název, sídlo a působnost sdružení

 1. Název : Sdružení Mostečané Mostu (dále jen "sdružení").
 2. Působnost sdružení a těžiště jeho aktivit je na území okresu Most, zejména pak ve městě Most. Sdružení je dobrovolným samosprávným sdružením občanů (dále jen "členů"), které sdružuje veřejnost se zájmem o mostecké komunální dění a o jeho aktivní ovlivňování.
 3. Sídlem sdružení je ČR, Most, ČSA 1766.
 Čl. 2.

Poslání a cíle sdružení

 1. Základním posláním sdružení je aktivizovat občanskou iniciativu v mosteckém komunálním dění.
 2. Prvořadým cílem sdružení je aktivní účast ve veřejném životě a v komunální problematice, jakož i v dalších oblastech společenského a hospodářského života města Mostu. Vše s cílem revitalizovat město Most, prosadit a uvést v život poslání a cíle sdružení, vyjádřené základními programovými principy, kterými jsou:
  • střecha nad hlavou
  • oživení regionu
  • zdravé prostředí k životu
  • bezpečnost
  • vzdělání a informovanost
  • kultura, sport, volný čas, mládež
  • šíření dobrého jména města Mostu
 3. Dlouhodobým cílem sdružení je působení na stálou duchovní obnovu a humanizaci společnosti.
 4. K dosažení cílů sdružení organizuje:
  • besedy
  • přednášky, přednáškové cykly
  • společenské a kulturní akce
  • společná setkání
  • sportovní akce
 5. Sdružení spolupracuje s domácími i zahraničními organizacemi a všemi lidmi dobré vůle.
 Čl. 3.

Členství

 1. Členem sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a zaměřením sdružení, dovršil 18-ti let a chce se podílet na jeho činnosti nebo jeho pomoc potřebuje. Každý člen může svobodně ze sdružení vystoupit.
 2. Členem se může stát pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě Most. Rada sdružení však může podmínku trvalého bydliště prominout a umožnit tak členství i osobám bydlícím jinde, to však pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Za takové důvody je možné považovat zejména:
  • rodiště ve městě Most
  • dlouhodobou a výraznou činnost ku prospěchu města Mostu a jeho občanů.
 3. Členské příspěvky jsou dobrovolné, doporučená částka je 500,- Kč/rok.
 4. Členy přijímá rada sdružení na základě vyplněné členské karty. V případě nepřijetí žadatele o členství radou má možnost žadatel požádat o přijetí valnou hromadu. Takového žadatele o členství rada musí písemně uvědomit o konání nejbližší valné hromady.
 5. Členství ve sdružení zaniká:
  • písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení
  • úmrtím člena
  • zrušením sdružení
  • vyloučením člena
 6. Člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy sdružení nebo poškodil zájmy a dobré jméno sdružení. O vyloučení rozhoduje rada sdružení dvoutřetinovou většinou všech členů rady.
 7. Vyloučený člen se může odvolat proti rozhodnutí rady k nejbližší valné hromadě. Vyhoví-li valná hromada odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo. Na dobu od podání odvolání do rozhodnutí valné hromady se členství pozastavuje.
 Čl. 4.

Práva členů

 1. Člen sdružení má právo:
  • podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů
  • využívat všech služeb a výhod, které sdružení svou činností zajistí
  • účastnit se akcí určených členům sdružení
  • zúčastňovat se jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím
  • předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti sdružení
  • být informován o činnosti rady sdružení, o hospodaření a způsobu využití získaných prostředků
  • účastnit se zasedání rady, jedná-li se o něm nebo o jeho návrzích
 Čl. 5.

Povinnosti členů

 1. Člen sdružení je povinen:
  • dodržovat stanovy sdružení
  • jednat ve shodě se zaměřením a posláním sdružení a podle svých možností se podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a propagaci
  • řádně vykonávat svěřené funkce
  • chránit majetek sdružení
 Čl. 6.

Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  • valná hromada
  • rada sdružení
  • kontrolní komise
 2. Radu sdružení a kontrolní komisi volí valná hromada na svém řádném zasedání, vždy jednou za pět let.
 Čl. 7.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním.
 2. Valnou hromadu svolává jednou za rok rada sdružení. Mimořádnou valnou hromadu je povinna svolat rada sdružení, jestliže o její svolání požádá minimálně jedna polovina členů sdružení s udáním předmětu jednání nebo ji svolá rada sdružení na základě vlastního rozhodnutí.
 3. Valná hromada:
  • schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
  • schvaluje rámcový plán činnosti sdružení a jeho hospodaření, kontroluje činnosti rady a kontrolní komise a schvaluje materiály předkládané těmito orgány
  • schvaluje rozpočet sdružení
  • volí a odvolává radu sdružení
  • volí a odvolává kontrolní komisi
  • schvaluje jednací řád a volební řád valné hromady
  • rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí rady o vyloučení člena
  • usnáší se o zániku sdružení
 4. Valná hromada je usnášení schopná sejde-li se nadpoloviční většina všech členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina je usnášeníschopná i část přítomných členů, která však může jednat a hlasovat pouze o bodech uvedených v programu napsaném na pozvánce.
 5. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 Čl. 8.

Rada sdružení

 1. Radu sdružení tvoří 5 členů sdružení s hlasem rozhodujícím. Zasedání rady se může zúčastnit předseda kontrolní komise s hlasem poradním.
 2. Statutárním orgánem sdružení je rada sdružení (dále jen rada).
 3. Rada ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a sekretáře sdružení, kteří odpovídají za činnost sdružení mezi zasedáními rady.
 4. Členové rady sdružení jsou oprávněni jednat jménem sdružení ve všech věcech samostatně.
 5. Rada se schází na řádných zasedáních podle celoročního plánu, nejméně však jednou za 3 měsíce. Radu svolává předseda sdružení. Mimořádné zasedání rady je povinen svolat předseda sdružení, požádají-li o to 2 členové rady.
 6. Rada:
  • plní rámcový plán činnosti schválený valnou hromadou
  • předkládá valné hromadě zprávy o činnosti sdružení a jeho hospodaření
  • samostatně rozhoduje o činnosti sdružení ve všech záležitostech, které nejsou přímo vyhrazeny valné hromadě
  • řeší otázky týkající se vztahu sdružení k organizacím podobného zaměření a je oprávněna uzavírat dohody o vzájemné spolupráci
  • schvaluje přijetí nových členů
  • rozhoduje o vyloučení člena
  • schvaluje organizační řád a organizační strukturu sdružení
  • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich vedoucí
  • schvaluje přijetí člena, který nemá trvalé bydliště ve městě Most ( dle čl.3, odst.2)
 7. Rada je odpovědna ze všech svých rozhodnutí valné hromadě.
 8. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
 Čl. 9.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi tvoří 3 členové.
 2. Členové kontrolní komise, zvolení valnou hromadou, volí ze svého středu předsedu revizní komise.
 3. Kontrolní komise zejména:
  • kontroluje hospodaření s majetkem sdružení, dodržování schváleného rozpočtu, správnost prováděných finančních operací, dodržování usnesení valné hromady a stanov sdružení
  • upozorňuje radu sdružení na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na opatření k jejich nápravě
  • vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě
  • členové kontrolní komise vykonávají činnost nezávisle na radě, za svou činnost odpovídají valné hromadě
  • členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v radě sdružení
 Čl. 10.

Hospodaření

 1. Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. S majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením sdružení a v souladu s jeho posláním a cíly.
 2. Hospodaření se řídí programem a rozpočtem schváleným valnou hromadou a obecně závaznými předpisy.
 3. Za evidenci o hospodaření, jakož i za plnění povinností evidenčních, výkaznických, daňových a účetních odpovídá sekretář sdružení.
 4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují (podpisové právo mají samostatně) předseda, místopředseda a sekretář sdružení.
 5. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů sdružení a k jeho rozvoji tvoří zejména:
  • dobrovolné příspěvky členů a příznivců sdružení
  • příjmy z vlastních akcí sdružení v rámci přípustné hospodářské činnosti
  • dotace a sponzorské dary
 Čl. 11.

Závěrečná ustanovení

 1. Za sdružení podepisují písemné dokumenty členové rady sdružení samostatně.
 2. Symboliku sdružení schvaluje valná hromada.

 

 

Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz