Volební program pro období 2018 – 2022

Priority volebního programu Sdružení Mostečané Mostu (SMM), vytvořeného na základě poznatků z vyplněných dotazníků tradiční předvolební ankety a také z připomínek obyvatel města Mostu, jsou:

01

1. BYDLENÍ

„Bydlení bez nepřizpůsobivých.“
 • Postavíme vesnici pro lůzu - vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových okrscích.
 • Budeme uplatňovat nulovou toleranci vůči nepřizpůsobivým jedincům (tj. osobám, které dlouhodobě nechtějí své jednání přizpůsobit zákonným normám a právním principům občanského soužití).
 • Vytvoříme podmínky pro vyšší zapojení a spolupráce mezi městskou policií a Policií České republiky v zájmu důsledné ochrany bydlení proti nepřizpůsobivým jedincům.
 • Budeme pokračovat v prosazování legislativních změn posilujících práva slušných bydlících a majitelů domů proti nepřizpůsobivým jedincům:
  • lidé v domě musí rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet,
  • musí být stanovena hygienická norma (počet metrů čtverečních na jednu osobu bydlící v bytě),
  • příspěvek na bydlení musí být hrazen přímo majiteli, respektive správci domu.
 • Budeme podporovat individuální bytovou výstavbu v několika lokalitách města pro zajištění potřeb mladých rodin.
 
02

2. DOPRAVA VE MĚSTĚ

„Vstříc cestujícím.“
 • Zachováme městskou hromadnou dopravu zdarma pro žáky základních škol po celý kalendářní rok a seniory nad 65 let.
 • Budeme stabilizovat počet řidičů dopravního podniku.
 • Zprovozníme komunikace kolem jezera Most.
 • Zajistíme dopravu do a z areálu kolem jezera Most a její návaznost na linky sítě MHD.
 • Zavedeme sezonní linky do rekreačních zón Matylda a Benedikt včetně přepravy kol.
 • Postavíme nové a propojíme současné cyklotrasy a cyklokoridory.
 • Zavedeme platby jízdného přes mobilní aplikace.
 • Budeme rozvíjet elektromobilitu dopravy ve městě.
 • Vyřešíme dopravní situaci na křižovatce u výjezdu z OC Central do ulice Jaroslava Průchy.
 • Vybudujeme autobusový terminál.
 
03

3. SPRÁVA MĚSTA

„Poctivě a spravedlivě.“
 • Zrušíme hazard ve městě.
 • Vrátíme transparentnost do zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování na internetu.
 • Obnovíme veřejná projednávání o důležitých otázkách a záležitostech ovlivňujících život občanů v místě jejich bydliště.
 • Budeme dodržovat princip rovnoprávného přístupu k městským částem s bytovou zástavbou – Souš, Vtelno, Čepirohy a Rudolice.
 • Budeme prosazovat zájmy obyvatel Mostu ve společnostech, v nichž má město zastoupení.
 • Budeme bojovat o udržení ceny tepla dodávaného do domácností. Podpoříme budování samostatné výroby tepla v jednotlivých domech za využití obnovitelných zdrojů.
 • Rozšíříme vyřizování úřední agendy z domova elektronicky (evidence psů, zábory pozemků, stavební řízení, atd).
 • Snížíme daň z nemovitosti pro občany.
 
04 1

4. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

„Město pro celou rodinu.“
 • Zřídíme mezigenerační centrum - školku pro seniory a děti.
 • Zachováme stomatologickou pohotovost zřízenou v mostecké nemocnici a podpoříme lékařské pohotovostní služby pro děti i dospělé.
 • Zajistíme opravy stávajících domů pro seniory.
 • Domov se zvláštním režimem - Alzheimer centrum - převedeme pod řízení městem Most.
 • Nedopustíme vytváření sociálního bydlení z domovů pro seniory.
 • Zřídíme volnočasové a relaxační centrum pro seniory.
 • Podpoříme činnost klubů pro seniory.
 • Zřídíme nové jesle se třemi odděleními s denní kapacitou 45 dětí.
 • Vytvoříme město bez bariér - město přátelské hendikepovaným;
  • podpoříme programy pro rodiny pečující o zdravotně postižené;
  • podpoříme podniky pro zdravotně postižené na území města;
  • vybudujeme bezbariérové přístupy do škol a školek včetně výtahů.
 • Podpoříme rozvíjení aktivit pro zapojení seniorů do života ve městě a spokojené stáří - město přátelské k seniorům.
 • Budeme motivovat investory k vytváření pracovních míst ve městě.
 • Zapojíme okresní hospodářskou komoru, agrární komoru a další partnery do podpory zaměstnanosti.
 • Podpoříme výchovné a preventivní programy.
 • Budeme pokračovat v iniciování změn legislativy v oblastech se sociálními dopady:
  • rekonstrukci systému sociálních dávek;
  • podmínění výplaty dávek nutností vykonávat veřejně prospěšné práce;
  • zpřísnění postihu rodičů za nezodpovědný přístup k dětem (toulání se, vandalismus, nevyhovující bytové poměry, záškoláctví apod.).
  
05-1

5. BEZPEČNOST A PREVENCE

„Dvacet strážníků navíc.“
 • Pro zajištění větší bezpečnosti obyvatel navýšíme počet strážníků pro pěší hlídky o dalších dvacet.
 • Vrátíme se k funkčnímu a efektivnímu řízení městské policie.
 • Zachováme a ještě rozšíříme školní dohledovou službu s využitím nezaměstnaných lidí.
 • Zajistíme více kontrol s cílem chránit děti a mladistvé před užíváním drog (zejména na diskotékách a v hernách).
 • Zvýšíme míru prevence kriminality (zvláště mezi dětmi a mládeží).
 • Rozšíříme síť bezpečnostního kamerového systému.
 • Zrealizujeme preventivní projekty pro děti, mládež a seniory.
 • Zajistíme podmínky pro zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže.
 • Budeme uplatňovat nulovou toleranci vůči šíření drog ve městě.
 • Budeme bojovat proti dětským gangům.
 
07

6. ŽIVOT VE MĚSTĚ

„Čisté a uklizené město.“
 • Opět budeme opravovat a modernizovat chodníky a vozovky ve městě a budovat nová parkovací místa, případně parkovací domy.
 • Vytvoříme čtyřicetičlennou pracovní skupinu na denní úklid města.
 • Budeme budovat bezpečné a osvětlené přechody pro chodce.
 • Budeme zlepšovat podmínky pro třídění odpadu a jeho následné ekologické zpracování, vybudujeme další polopodzemní kontejnery.
 • Ve spolupráci s městskou policií budeme působit na nevychované občany, abychom je přiměli k dodržování pořádku a čistoty ve městě.
 • Zvýšeně budeme využívat dotací od státu a Evropské unie ke zlepšení životních podmínek na sídlištích.
 • Budeme nadále spolupracovat se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor a také s dalšími správci bytového fondu.
 • Znovu budeme využívat dlouhodobě nepracujících pro veřejně prospěšné práce.
 
08 1

7. KULTURA

„Kultura pro všechny.“
 • Vrátíme se k projektu rekonstrukce městské knihovny jako kulturně-společenského centra.
 • Budeme podporovat stálou divadelní scénu.
 • Ročně věnujeme nejméně milion korun na podporu alternativní (nekomerční) kultury ve městě.
 • Uspořádáme koncerty skupin rockové a popové scény.
 • Vybudujeme stálou letní scénu pro kulturní akce.
 • Věnujeme velkou pozornost kulturnímu vyžití střední generace a seniorů, podpoříme pravidelné taneční akce s živou hudbou, čaje a zábavy.
 • Obnovíme výpravnou expozici starého Mostu v městské knihovně.
 • Budeme podporovat spolkovou činnost.
 • Podpoříme vybudování multikina.
 • Rozšíříme propagaci přesunutého kostela.
 • Vyřešíme spor o hluk z autodromu.
 
09

8. SPORT, VOLNÝ ČAS, MLÁDEŽ

„Oddychový park Šibeník.“
 • Vybudujeme oddychový park pro celou rodinu na Šibeníku.
 • Zvelebíme a upravíme městské parky.
 • Upravíme prostor mezi domy na sídlištích.
 • Tradičně budeme podporovat tělovýchovné aktivity v Mostě - evropském městě sportu, včetně méně známých odvětví sportů a sportovních klubů.
 • Zapojíme velké podnikatelské subjekty z regionu do podpory sportu, kultury a dalších společenských aktivit.
 • Rozšíříme nabídku volnočasových aktivit pro školy a spolky.
 • Podpoříme městský hokejový klub Mostečtí Lvi, u jehož zrodu jsme stáli.
 • Zastavíme neprůhledné financování Mosteckého fotbalového klubu, o.p.s.
 • Budeme podporovat FK Baník Souš, z.s.
 • Vybudujeme nový skatepark.
 • Budeme pořádat pravidelné sportovní akce pro neregistrované děti.
 • Rozvineme spolupráci se společnostmi provozujícími akce typu poznávacích cest (uhelné safari, válečné safari, safari přírodních a technických zajímavostí apod.).
 
09 1

9. ŠKOLSTVÍ

"Našim dětem kvalitní vzdělání."
 • Budeme modernizovat budovy a vybavenost základních a mateřských škol.
 • Každoročně odměníme nejlepší žáky a studenty formou účasti v zahraničních zájezdech.
 • Podpoříme technické a učňovské obory.
 • Budeme podporovat činnost a rozvoj základních uměleckých škol.
 • Podpoříme vysoké školy na území Mostu, zejména obory přispívající k rozvoji města.
 • Budeme podporovat dopravní výchovu žáků a studentů.
 • Podpoříme stálé pracovní stáže studentů již na středních školách.
 
10

10. OŽIVENÍ MOSTU A MOSTECKA:

„Město, na které jsem hrdý.“
 • Uskutečníme projekt MiniMost, postavíme interaktivní modely domů královského města Mostu.
 • Obnovíme oslavy královského města Mostu a jeho historických tradic.
 • Zvýšenou propagací zlepšíme povědomí veřejnosti o kvalitě života a výrazně zlepšeném životním prostředí v Mostě. Využitím všech moderních komunikačních prostředků a informačních kanálů zajistíme podmínky k šíření dobrého jména města a Mostecka.
 • Maximálně zpropagujeme světový unikát - přesunutý kostel.
 • Zajistíme podmínky pro to, aby se jezero Most stalo chloubou města a regionu, vrátíme zpět život do míst, kde stávalo královské město Most.
 • Zajistíme další rozvoj příměstských rekreačních zón - Matylda, Benedikt, okolí děkanského kostela a jezera Most.
 • Podpoříme obnovení železniční tratě Most - Moldava v Krušných horách.
 • Vytvoříme podmínky pro vstup investorů a podpoříme malé a střední podnikání, rozvoj řemesel a služeb na území města Mostu.
 • Zajistíme dostavbu mimoúrovňové křižovatky v městské části Komořany na trase Most - Chomutov.
 • Budeme rozvíjet partnerství v Euroregionu Krušnohoří, které je přínosné pro celý region.
 

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz