Dotazy odhalily, že s počty lidí na městské policii je to jako na houpačce: nahoru/dolů

Být opozičním zastupitelem není žádná slast. Dokazuje to i současná praxe. Úkolem opozičního zastupitele je mimo jiné neustále kontrolovat vládnoucí koalici a upozorňovat ji na chyby.

Do této nezáviděníhodné role se dostali zastupitelé zvolení za Sdružení Mostečané Mostu (SMM) po loňských komunálních volbách, kdy sice získali deset mandátů a stali se tak druhou nejsilnější volební stranou v městském parlamentu, ale pro nevůli vítěze voleb k jednání o koalici skončili v opozici.

Má to své výhody i nevýhody. Lidé, kteří úspěšně vedli Most po osm let (tedy po dvě volební období), se dobře vyznají v řízení města. Jejich velkou výhodou tedy je to, že chodu poměrně složitého městského organismu rozumějí a chápou jeho potřeby. Proto, když vidí, že se něco děje, co tomuto organismu nemusí být ku prospěchu, upozorní na to v rámci svých možností opozičních zastupitelů.

AKTIVNÍ KLUB

Klub SMM je v tomto směru na zasedáních zastupitelstva velice aktivní.

Pojďme se tedy společně podívat na jednu z oblastí, v níž opozice kritizuje koalici. Půjde o městskou policii – vděčné téma obyvatel Mostu. Konkrétně půjde o počty lidí zaměstnaných u této městské instituce, ale i o vozy strážníků.

Formou dotazů koalici upozornili na nejasnosti aktivní zastupitelé zvolení za SMM Ing. Irena Čapková a Ing. Luboš Pitín.

DOTAZ IRENY ČAPKOVÉ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 18. PROSINCE 2014

2015-09-13 kritika 1V zápisu ze zasedání rady města se uvádí, že bylo revokováno usnesení ze dne 24. července 2014 ohledně organizačního řádu městské policie. Já bych si dovolila k tomu říci nejprve jednu technickou poznámku – a to, že toto usnesení, které bylo revokováno, bylo ještě o měsíc později, tedy v srpnu 2014, částečně revokováno, takže si nejsem jistá, jestli se i eventuálně neměla změnit ta druhá revokace.

Zeptám se ještě na něco jiného. V usnesení z července byly uvedeny na městské policii funkce prvního a druhého zástupce ředitele, ale zároveň tam bylo uvedeno ještě vytvoření čtyř míst. Bylo tam chybně napsáno, že se jedná o strážníky a o měsíc později toto bylo revokováno, mimo jiné, že se jedná o čtyři bezpečnostní pracovníky, kteří měli nebo kteří mají být na parkovištích. Tím, že toto bylo všechno revokováno, tak jsem se chtěla zeptat, jak to tedy potom dopadne s parkovištěm, kde oni měli být, protože vlastně byla zrušena i pracovní místa těchto čtyř pracovníků. V tisku bylo napsáno právě ředitelem městské policie panem Schwarzem, že touto změnou, která byla v usnesení, došlo k navýšení rozpočtu o nějakých 75 tisíc korun měsíčně, takže z toho mi vyplývá, že ta místa čtyř bezpečnostních pracovníků byla vlastně z organizačního řádu vypuštěna. Dotaz zní: Je to tak? A kdo tedy bude na parkovišti dělat?

ODPOVĚĎ PRIMÁTORA ZE DNE 7. LEDNA 2015

Je pravdou, že revokací usnesení Rady města Mostu č. RmM/002/1/2014 ze dne 4. prosince 2014 byla z organizačního řádu městské policie vypuštěna čtyři místa bezpečnostních pracovníků. Organizační struktura městské policie je dle sdělení ředitele MP zcela vyhovující, kdy stávající počet zaměstnanců je dostatečný. Pro informaci sděluji, že roční náklady na jednoho bezpečnostního pracovníka činí cca 270 000 Kč. Tímto opatřením tedy bude z rozpočtu města ušetřeno cca 1 080 000 Kč.

Dojde-li v budoucnu k nárůstu parkovišť, nelze vyloučit účelné navýšení počtu bezpečnostních pracovníků. Tato potřeba ovšem nyní není aktuální.

DOTAZ IRENY ČAPKOVÉ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 18. ČERVNA 2015

Musím se nechtěně vrátit k dotazu, kdy jsem se ptala na organizační strukturu městské policie.

V létě 2014 na základě požadavku městské policie bylo navýšeno organizační schéma o čtyři hlídače na parkoviště v Okružní. Tedy se stávajícími 110 to bylo 114 lidí. V prosinci 2014 na prvním zasedání vaší rady města byla místa pro čtyři hlídače na parkovišti zrušena, zůstalo tedy 110 lidí. Ptala jsem se na to proč. Bylo mi odpovězeno písemně v lednu 2015, že žádní pracovníci nejsou potřeba, že stačí těch stávajících 110. V březnu 2015 na zasedání rady byl navýšen počet pracovníků o dalších devět – na 119. Ptala jsem se, proč se navýšilo schéma o těch devět lidí, když v lednu nebyli vůbec zapotřebí. Vysvětlení jsem dostala od pana ředitele, že se pět maminek vrátí z mateřské dovolené, čímž by zbylo pět pracovníků, kteří tam byli na dobu určitou, takže se jim vlastně to místo vytvoří, a pak se přijmou pro změnu ti čtyři pracovníci – hlídači na parkoviště v Okružní ulici, čili to bylo 119 pracovníků. Ptala jsem se, proč v lednu žádné pracovníky nepotřebujeme, když najednou v březnu je jich o devět víc. V prosinci se zrušila čtyři místa v Okružní ulici a v březnu se vytvořila. Měla jsem dotaz, jestli se ví, co se na městské policii děje, a co je tam potřeba. Ptám se proto, že logiku to opravdu nemá.

ODPOVĚĎ PRIMÁTORA ZE DNE 15. ČERVENCE 2015

Poznámka redakce: Jde o odpověď na poslední chvíli – v den před vypršením vyřizovací lhůty.

Vážená paní inženýrko, na zasedání Zastupitelstva města Mostu dne 18. června 2015 jste vznesla dotaz týkající se počtu pracovníků městské policie. Sděluji Vám k tomu následující.

Současný tabulkový stav pracovníků městské policie je 119, a to s účinností od 1. června 2015. Došlo k navýšení o devět tabulkových míst bezpečnostních pracovníků – a to z následujících důvodů:

  • 1. března 2009 – otevření služebny (parkoviště) v ulici Pionýrů. Tehdy byl navýšen tabulkový stav o šest strážnických míst a čtyři místa pracovníků odtahové služby – z 84 na 94 tabulkových míst.
  • 1. května 2010 – otevření služebny (parkoviště) v ulici Františka Halase. Navýšen stav o šest bezpečnostních pracovníků – z 94 na 100 tabulkových míst.

Od této doby již z důvodu nově otevíraných služeben (parkovišť) nebyla navyšována tabulková místa, a přesto byly nově otevřeny dvě služebny (parkoviště). Dne 1. února 2014 v ulici 1. máje a dne 1. září 2014 v ulici Josefa Ševčíka. Nepřetržitý provoz na těchto služebnách byl zajištěn tak, že na dočasně neobsazená tabulková místa (např. z důvodu čerpání RD, MD) byli nabráni na dobu určitou bezpečnostní pracovníci, kteří zde zajišťovali nepřetržitý provoz.

Každému musí být jasné, že uvedené řešení je dlouhodobě neudržitelné – a to i z důvodu, že v nejbližší době bude otevřena další služebna (parkoviště) v ulici Okružní, proto bylo s účinností od 1. června 2015 rozhodnuto o navýšení devíti tabulkových míst bezpečnostních pracovníků. Jejich celkový stav je tedy patnáct s tím, že se budou podílet na zajišťování nepřetržité služby na pěti služebnách (parkovištích). Uvedené navýšení tabulkových míst nyní umožňuje městské policii přesně dodržovat organizační strukturu, aniž by tím byl dotčen výkon řádné pořádkové služby.

K části otázky na zrušení čtyř tabulkových míst bezpečnostních pracovníků v prosinci 2014 mohu uvést, že po rozboru a vyhodnocení aktuálního stavu vyplynulo, že tato tabulková místa nebudou nejméně půl roku nezbytně nutná, jelikož zde po tuto dobu budou ještě působit pracovníci, kteří byli na tabulkových místech za MD, RD apod. Tímto došlo k nemalé úspoře finančních prostředků, která nám pak od 1. června 2015 umožnila navýšit tabulkový stav bezpečnostních pracovníků o devět, a to bez dopadu na rozpočet. Uvedené navýšení odpovídá aktuálním potřebám a městské policii to umožňuje dodržet přesně organizační strukturu a posílit tak výkon řádné pořádkové služby, což si vyžaduje současná bezpečností situace v některých lokalitách města.

DOTAZ LUBOŠE PITÍNA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 9. DUBNA 2015

2015-09-13 kritika 2Dotaz byl položen v rámci projednávání bodu 4.4. programu zastupitelstva – Zpráva o činnosti Rady města Mostu.

Týkal se koupě a prodeje osobních automobilů pro Městskou policii Most – úkonů schválených radou města dne 18. února 2015 s tím, že v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek Luboš Pitín nenalezl, o jaký typ veřejné zakázky se jednalo. Primátor Jan Paparega na zasedání zastupitelstva odpověděl, že se jednalo o zakázku schválenou na základě poptávkového řízení s tím, že byla schválena ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Luboš Pitín požádal o poskytnutí všech obdržených cenových nabídek.

ODPOVĚĎ PRIMÁTORA ZE DNE 28. DUBNA 2015

Vážený pane inženýre, na zasedání Zastupitelstva města Mostu dne 9. dubna 2015 jste požádal o poskytnutí všech obdržených cenových nabídek na koupi a prodej osobních automobilů pro Městskou policii Most. Na místě jsem Vám odpověděl, že se jednalo o zakázku schválenou na základě poptávkového řízení s tím, že byla schválena ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

V téměř shodném čase se uskutečnilo poptávkové řízení na nákup služebních automobilů pro Magistrát města Mostu, a proto jsem na Váš dotaz reagoval s tím, že se jednalo o poptávkové řízení a schválení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na koupi a prodej osobních automobilů pro Městskou policii Most firmě Autoplus II, s. r. o, bylo Radou města Mostu dne 18. února 2015 schváleno v souladu s Pravidly pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu (ID_PRmM_027), kapitola 4.3 Přímé zadání a 3.1.3 Oprávnění rozhodujícího orgánu při přímém zadání zakázky.

V zápise a usnesení je mylně uveden odkaz na článek Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu, kterým byla výše uvedená veřejná zakázka schválena, a proto bude do rady města dne 6. května 2015 předložena revokace této části usnesení.

V případě nákupu automobilů pro Městskou policii Most byla oslovena pouze firma Autoplus II, s. r. o., a to z níže uvedených důvodů:

  • 1. Vzhledem k odprodeji stávajících již nevyhovujících vozů (Ford Transit 280, Škoda Octavia II 09 1,4 TSI) firmě Autoplus II, s. r. o., formou protiúčtu, což shledáváme jako úspornou variantu.
  • 2. Z důvodu požadavku na přesnou specifikaci služebních vozů určených k daným služebním úkonům (automobily Škoda Yeti) byl osloven jediný certifikovaný prodejce vozů Škoda v regionu, což je i v souladu s podporou podnikání v mosteckém regionu.
  • 3. Vzhledem k nárokům na montáž příslušenství do služebních automobilů (výstražné zařízení, radiostanice, držáky atd.) je dodavatel z důvodu několikaletých zkušeností schopný co nejpřesněji plnit požadavky na tuto úpravu automobilu, tím pádem je nákup a následná montáž zařízení efektivnější.
  • 4. Z důvodu několikaletých dobrých zkušeností z nákupů služebních automobilů od firmy Autoplus II, s. r. o., a nadstandardních předložených podmínek nákupu byl návrh usnesení předložen v totožné formě jako v předchozích letech.

CO K TOMU DODAT? I tak se dá elegantně zdůvodnit zadání koupě vozů exkluzivně zastupiteli za vládnoucí koalici, majiteli firmy Autoplus II panu Kubíkovi. Prostě taková „malá domů“.


Připravil a fotografoval: Mgr. Petr Prokeš

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz